ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

OPMAKEN VAN HET KONTRAKT

1) De opgesomde algemene voorwaarden maken deel uit van de verkoop en worden geacht aanvaard te zijn door de koper, zelfs zo zij in tegenstrijd zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden. Bijgevolg binden deze laatste de verkoper slechts indien hij ze uitdrukkelijk aanvaardt. Zijn akkoord mag in geen geval afgeleid worden uit de omstandigheid dat de verkoop tot stand is gekomen zonder protest van zijnentwege tegen bepalingen welke behoren tot de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper; ongeacht het feit dat zij al dan niet op zijn handelsformulieren gedrukt staan.

2) De prijzen en voorwaarden van de offertes (directe offertes of gedaan door agenten) zijn zonder verbintenis. Iedere bestelling verbindt de verkoper slechts na zijn geschreven bevestiging. Hetzelfde geldt voor alle verbintenissen die door zijn vertegenwoordigers of bedienden genomen zijn. Iedere verandering, aanvulling op bijgevoegde aanduiding welke mondeling zouden gemaakt zijn of per fax, e-mail enz. zal slechts geldigheid kunnen hebben na geschreven goedkeuring van de verkoper.

3) De waren worden slechts verkocht onder voorbehoud van aflevering van de invoervergunningen of andere documenten welke door de wet of door een administratieve maatregel worden voorgeschreven.

4) Catalogi. De gewichten, afmetingen, prijzen en andere kenmerken opgesomd in de catalogi, prospectussen, omzendbrieven,gravuren, enz. hebben slechts een benaderende waarde. Deze gegevens hebben slechts een verplichtende waarde indien het verkoopcontract er uitdrukkelijk naar verwijst.

5) Plannen en documenten. Na bestelling levert de verkoper, indien nodig, voor iedere machine of toestel en met uitsluiting van ieder uitvoeringplan, de inrichting- of fundamentplannen. De koper kan geen rechten laten gelden op schadevergoeding om reden van vertraging in de overhandiging van deze plannen of documenten. De afmetingen van de pijlers van de fundamenten worden slechts ten titel van inlichting gegeven. Deze pijlers moeten door de koper op diens verantwoordelijkheid geplaatst worden en rekening houdend met de mogelijke veranderingen vereist door de lokale voorwaarden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

6) De verkochte goederen, inbegrepen de onderdelen, blijven de eigendom van de verkoper zolang de koper de verkoopprijs, meer de eventueel verschuldigde kosten, schadevergoeding en interesten, niet zal hebben betaald, te weten tot de volledige uitvoering van zijn verplichtingen.

7) De voorgaande bepaling wordt door beide partijen beschouwd als een beding houdende de opschorting van de eigendomsoverdracht tot het ogenblik van volledige betaling conform artikel 101 Faill.W. en dit in het voordeel van de verkoper.

8) Daarenboven behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor de akte tot vaststelling van de verkoop te doen overschrijven teneinde te genieten ven het voorrecht van de verkoper voorzien bij art.20 van de Wet van 16 december 1851.

PRIJS

9) Alle prijzen zijn netto prijzen, vertrek af fabriek of magazijn, en zonder verpakking. De verpakkingen zijn ten laste van de koper en worden niet weergenomen.

10) In geval van stijging der prijzen van de grondstoffen en/of de bezoldigingen in de loop van de uitvoering van het contract en tot de aflevering, zijn de overeengekomen prijzen aan herziening onderworpen, naar evenredigheid der voorgekomen stijgingen. De berekening van de eindprijs wordt individueel gemaakt voor ieder der gedeeltelijke leveringen, wanneer deze aanleiding geven tot onderscheiden facturatie.

11) In het geval de prijs is uitgedrukt in een vreemde munt en een betaling gedaan wordt in Euro, zijn alleen de officiële "verkoper" wisselkoersen van de deviezen geldig, zoals deze zijn vastgesteld bij de Beurs van Brussel, op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de fondsen ter beschikking zijn van de verkoper.

12) In geval de prijs uitgedrukt in Euro, gekoppeld is aan een vreemde munt, wordt de definitieve prijs vastgesteld in functie van de officiële wisselkoersen "verkoper" van de deviezen, zoals ze zijn vastgesteld bij de Beurs van Brussel, op de dag van de bevestiging van de bestelling en op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop de fondsen ter beschikking zijn van de verkoper. Een koersverschil lager den 1% geeft geen aanleiding tot herziening van de prijs.

13) Alle om het even welke rechten en taksen, huidige en toekomstige, namelijk invoerrechten, zegels, overdrachttaks, enz. vallen ten laste van de koper. De aanduidingen in de offertes betreffende de invoerrechten, enz. worden gegeven ten titel van inlichting en zonder verbintenis. Zo alle of een gedeelte der rechten en taksen in de prijs zouden begrepen zijn, zal iedere verhoging of vermindering, tot de levering, ten laste of ten gunste zijn van de koper.

LEVERING - AANVAARDING

14) De leveringstermijnen worden slechts gegeven, en eventueel bevestigd, ter aanwijzing en zonder waarborg. Hun niet-inachtneming geeft dus geen aanleiding tot rechtsverhaal en vooral niet tot ontbinding vanwege de koper.

15) Elke vertraging te wijten aan een geval van overmacht geeft aan de verkoper het recht de leveringtermijnen te beschouwen als geschorst gedurende een tijd die overeenstemt met deze van de overmacht. In geval van onmogelijke uitvoering heeft de koper het recht de koop te annuleren. Noch in het ene, noch in het andere geval, is de verkoper schadevergoeding verschuldigd.

16) Worden beschouwd als gevallen van overmacht alle gebeurtenissen, zelfs voorzienbare, onafhankelijk van de wil van de verkoper welke de algemene uitbatingvoorwaarden van de nijverheid of van de handel van de constructeur aanmerkelijk wijzigen, zoals mobilisatie, oorlog, oproer, staking wet er ook de oorzaak van weze, vaststelling van defecte stukken bij de fabricatie, brand, onderbreking of vertraging in het vervoer der waren of in de elektrische stroomlevering, gebrek aan aflevering door de leveranciers der grondstoffen of van het materiaal vereist voor de constructie, enz.

17) De lever1ng wordt beschouwd als gedaan te zijn in de fabrieken of magazijnen van de verkoper, hetzij door rechtstreekse overhandiging aan de koper, hetzij door eenvoudig bericht van ter beschikkingstelling, hetzij door overhandiging aan een expediteur of vervoerder aangeduid door de koper of, bij gebrek hieraan, door de verkoper. Het principe van de levering in de fabrieken of magazijnen van de verkoper kan geen afwijking ondergaan door het feit van aanduidingen zoals levering franco station, ter kaai, ter domicilie of terugbetaling der vervoerkosten, enz. die slechts moeten aanzien worden als concessies op de prijzen, zonder overdracht van verantwoordelijkheid.

18) Alle risico’s, van welke aard ook, waaraan de waren blootgesteld zijn vanaf de levering, en in het bijzonder tijdens het vervoer, vallen ten laste van de koper en dit ongeacht de overeengekomen modaliteiten (levering franco station enz. zie sub. 17 hierboven).Deze risico's zijn slechts gedekt door de verzekering in geval van schriftelijke aanvraag van de koper en op zijn kosten..

19) De koper mag, zo hij tijdig schriftelijk kennis geeft, tot de aanvaarding van de goederen doen overgaan in de fabrieken of magazijnen van de verkoper, binnen de 8 dagen vanaf de datum van de ter beschikking stelling, zoniet worden de goederen beschouwd als aanvaard en zal de verzending ervan geschieden. Alle door de verkoper geleverde goederen, waarvoor een leveringsbon door de koper werd ondertekend voor ontvangst en waaromtrent geen opmerkingen aan de verkoper werden ter kennis gebracht per aangetekend schrijven binnen de vijf werkdagen na levering, worden beschouwd als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Eventuele bijzondere proefnemingen moeten bij de bestelling bepaald worden en zullen de koper worden aangerekend. Ingeval de proefnemingen niet kunnen plaatsgrijpen bij de verkoper en zo de koper zou vragen ze ter plaatse te doen, zullen deze tegensprekelijk geschieden onmiddellijk na het beëindigen van de montage, en de kosten ervan vallen volledig ten laste van de koper.

MONTAGE - NAVERKOOPDIENST

20) De montage, de funderingen, de plaatsing, de elektrische aansluiting, de olievulling, de demonstratie, de personeelsvorming, de dienst naverkoop, enz. zijn niet begrepen in de verplichtingen van de verkoper.

21) Dergelijke prestaties kunnen uitgevoerd worden door de verkoper, op uitsluitende kosten van de koper en overeenkomstig de prijs en voorwaarden van het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de uitvoering, of conform de prijzen en voorwaarden die worden overeengekomen. In geval van montage tegen forfaitaire prijs zullen de bijkomende kosten, die voortvloeien uit het tijdverlies waarvan de oorzaak niet kan toegeschreven worden aan de verkoper, in het bijzonder vertraging bij de afwerking van de lokalen, de funderingen, het ter plaatse brengen van de materialen op de werf, enz. supplementair op de overeengekomen prijs gefactureerd worden. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk toepasselijk op deze prestaties, al dan niet geleverd in het kader van een verkoopsovereenkomst.

WAARBORG

22) De verkoper verstrekt een waarborg - uitgezonderd voor wat betreft de overeenkomsten met kopers in zijn hoedanigheid van handelsagent - gedurende 6 maanden, te rekenen vanaf de dag van de ter beschikkingstelling, op de geleverde goederen tegen elk gebrek in de gebruikte materialen of een constructiefout, rekening houdend met een normaal gebruik van 9 uur per werkdag.

23) Deze waarborg kan voor de verkoper geen ander gevolg hebben dan hem te verplichten het defecte stuk te herstellen op de plaats van zijn keuze, of indien hij het verkiest, het defecte stuk te vervangen, zonder enige andere schadevergoeding.

24) De waarborg eindigt van rechtswege zo de koper overgaat of doet overgaan tot herstellingen of wijzigingen, van welke aard ook, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de gebreken te wijten aan een onvoldoende onderhoud, aan een verkeerd gebruik of aan een gebrek aan toezicht.

25) De herstelling of de vervanging van de stukken tijdens de waarborgperiode verlengt in geen geval de waarborg.

26) De kosten ingevolge het vervoer van de vervangstukken vallen ten laste van de koper, daar deze beschouwd worden als geleverd in de fabrieken van de verkoper. De hulpmiddelen en onderdelen die nodig zijn voor het monteren zijn ten laste van de koper, de vervangen stukken moeten worden teruggeleverd "franco fabriek" van de verkoper binnen de maand van hun vervanging, zoniet behoudt de verkoper zich het recht voor de prijs ervan te factureren. Geen enkele klacht kan ingediend worden voor onvoldoende verpakking.

27) Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht aangaande defecten, zoals hiervoor omschreven, ingediend worden binnen de termijn van de waarborg. Elke andere klacht moet ingediend worden binnen de vijf werkdagen na de ontvangst van de goederen.

28) Het indienden van een klacht, wat er ook de oorzaak van zij, en zelfs indien ze gedaan wordt binnen de voorgeschreven termijnen, stelt de koper niet vrij van zijn verplichting de door de verkoper toegestane betalingstermijnen strikt na te leven.

BETALING

29) De betalingen geschieden ter domicilie van de verkoper (art. 1247 al. 1 B.W.) en zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de koper. De verkoper verzaakt niet aan dit recht zo hij een wisselbrief op de koper opmaakt of bij ontvangst van zijn accepten, promessen of alle andere betalingswijzen.

30) De facturen van de verkoper zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. In geval van niet-betaling van de factuur of een gedeelte van de factuur op de vervaldag, zal de verschuldigde hoofdsom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, verhoogd worden met een conventionele verwijlinterest gelijk aan 10 % per jaar, alsmede een conventionele schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum worden tevens alle nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar met toepassing van de bedingen van de vorige paragraaf.

ONTBINDING - UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

31) Bij gebrek aan naleving van één van zijn verplichtingen door de koper, hoe miniem ook, en in het bijzonder bij niet-betaling op een vastgestelde vervaldag, zal de verkoop van rechtswege ontbonden zijn na het verstrijken van een termijn van 8 dagen, die aan de koper per aangetekend schrijven bekend wordt gemaakt en die hem aanmaant zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag die volgt op de verzending van voormelde aanmaning. De koper is gehouden de goederen op zijn kosten terug te zenden binnen de 48 uur die volgen op de ontbinding, bij ontstentenis waarvan de verkoper deze ambtshalve mag terugnemen. Voor de door hem geleden schade heeft de verkoper recht op een forfaitaire vergoeding gelijk aan 30% van de verkoopprijs, waarvan de eventueel reeds gestorte betalingen zullen worden afgetrokken.

BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDINGEN

32) In geval de verkoper aan de koper schadevergoeding verschuldigd is, om welke reden ook (vertraging bij de uitvoering of niet-uitvoering van de hoofdverplichting, bijkomende schadevergoeding aan een ontbinding- of verkoopvernietigende actie, enz.), zal deze beperkt blijven tot de herstelling van de schade, degelijk vastgesteld door de koper, maar zal deze in geen geval, zelfs bij samenvoeging, 5% van de prijs van de goederen, voorwerp van de overeenkomst, mogen overtreffen.

BEVOEGDHEID

33) Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval ven betwisting van om het even welke aard, en ongeacht de plaats van levering of installatie, zijn alleen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.